《百家姓》全文拼音版

2018-05-25 01:05:38
zhào qián sūn zhōu zhèng wáng
féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng
zhū qín yoú shī zhāng
kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng
xiè zōu bǎi shuǐ dòu zhāng
yún pān fàn péng Láng
wéi chāng miáo fèng huā fāng
Rén yuán Liǔ fēng bào shǐ táng
fèi Lián cén xuē Léi tāng
téng yīn Luó hǎo ān cháng
yuè shí biàn kāng
yuán mèng píng huáng
xiāo yǐn yáo shào zhàn wāng
máo bèi míng zāng
chéng dài tán sòng máo páng
xióng shū xiàng zhù dǒng Liáng
Ruǎn Lán mǐn qiáng
jiǎ Lóu wēi jiāng tóng yán guō
méi shèng Lín diāo zhōng qiū Luò
gāo xià cài tián fán Líng huò
wàn zhī zǎn guǎn
jīng fáng qiú miào gān xiè yīng zōng
dīng xuān bēn dèng shàn háng hóng
bāo zhū zuǒ shí cuī niǔ gōng
chéng xíng huá péi Róng wēng
xún yáng huì zhēn jiā fēng
Ruì chǔ jìn bǐng sōng
羿
jǐng duàn jiāo gōng
kuí shān chē hóu péng
quán bān yǎng qiū zhòng gōng
nìng qiú Luán bào gān tǒu Róng
Liú jǐng zhān shù Lóng
xìng sháo gào
yìn bái huái tái cóng è
宿 怀
suǒ xián Lài zhuó Lìn méng
chí qiáo yīn nài cāng shuāng
wén shēn dǎng zhái tán gòng Láo páng
shēn Rǎn zǎi yōng
sāng guì niú shòu tōng
寿
biān yān jiá shàng nóng
wēn bié zhuāng yàn chái yán chōng
Lián huàn ài Róng
xiàng shèn Liào zhōng
héng gěng mǎn hóng
kuāng guó wén kòu guǎng quē dōng
广
ōu shū yuè kuí Lóng
shī gǒng shè niè cháo gōu áo Róng
Lěng xīn kàn jiǎn Ráo kōng
zēng shā niè yǎng féng
cháo guān kuǎi xiāng zhā hòu jīng hóng
yóu zhú quán huán gōng
shàng guān ōu yáng
xià hóu zhū wén rén dōng fāng
lián huáng chí gōng yáng
tán tái gōng zōng zhèng yáng
chún chán tài shū shēn
gōng sūn zhòng sūn xuān yuán Líng
zhōng wén zhǎng sūn róng
xiān qiū kōng
guān kòu zhǎng
zhuān sūn duān gōng
西
diāo yuè zhèng Rǎng gōng liáng
tuò jiá zǎi liáng
jìn chǔ yán yān qīn
duàn gān bǎi dōng guō nán mén
yán guī hǎi yáng shé wēi shēng
yuè shuài gōu kòng kuàng hòu yǒu qín
Liáng qiū zuǒ qiū dōng mén mén
西
shāng móu shé nài shǎng nán gōng
qiáo nián ài yáng tóng
yán bǎi jiā xìng zhōng