三字经全文带拼音

2018-03-15 15:02:36
rén zhī chū xìng běn shàn
人之初 性本善
   
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
性相近 习相远
   
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān
苟不教 性乃迁
   
jiào zhī dào guì yǐ zhuān
教之道 贵以专
   
xī mèng mǔ zé lín chǔ
昔孟母 择邻处
   
zǐ bù xué duàn jī zhù
子不学 断机杼
   
dòu yān shān yǒu yì fāng
窦燕山 有义方
   
jiāo wǔ zǐ míng jù yáng
教五子 名俱扬
   
yǎng bú jiào fù zhī guò
养不教 父之过
   
jiào bù yán shī zhī duò
教不严 师之惰
   
zǐ bù xué fēi suǒ yí
子不学 非所宜
   
yòu bù xué lǎo hé wéi
幼不学 老何为
   
yù bù zhuó bù chéng qì
玉不琢 不成器
   
rén bù xué bù zhī yì
人不学 不知义
   
wéi rén zǐ fāng shào shí
为人子 方少时
   
qīn shī yǒu xí lǐ yí
亲师友 习礼仪
   
xiāng jiǔ líng néng wēn xí
香九龄 能温席
   
xiào yú qīn suǒ dāng zhí
孝于亲 所当执
   
róng sì suì néng ràng lí
融四岁 能让梨
   
dì yú zhǎng yí xiān zhī
弟于长 宜先知
   
shǒu xiào tì cì jiàn wén
首孝悌 次见闻
   
zhī mǒu shù shí mǒu wén
知某数 识某文
   
yī ér shí shí ér bǎi
一而十 十而百
   
bǎi ér qiān qiān ér wàn
百而千 千而万
   
sān cái zhě tiān dì rén
三才者 天地人
   
sān guāng zhě rì yuè xīng
三光者 日月星
   
sān gāng zhě jūn chén yì
三纲者 君臣义
   
fù zǐ qīn fū fù shùn
父子亲 夫妇顺
   
yuē chūn xià yuē qiū dōng
曰春夏 曰秋冬
   
cǐ sì shí yùn bù qióng
此四时 运不穷
   
yuē nán běi yuē xī dōng
曰南北 曰西东
   
cǐ sì fāng yìng hū zhōng
此四方 应乎中
   
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ
曰水火 木金土
   
cǐ wǔ háng běn hū shù
此五行 本乎数
   
shí gān zhě jiǎ zhì guǐ
十干者 甲至癸
   
shí èr zhī zǐ zhì hài
十二支 子至亥
   
yuē huáng dào rì suǒ chán
曰黄道 日所躔
   
yuē chì dào dāng zhōng quán
曰赤道 当中权
   
chì dào xià wēn nuǎn jí
赤道下 温暖极
   
wǒ zhōng huá zài dōng běi
我中华 在东北
   
hán yù jūn shuāng lù gǎi
寒燠均 霜露改
   
yòu gāo yuán zuǒ dà hǎi
右高原 左大海
   
yuē jiāng hé yuē huái jì
曰江河 曰淮济
   
cǐ sì dú shuǐ zhī jì
此四渎 水之纪
   
yuē dài huá sōng héng héng
曰岱华 嵩恒衡
   
cǐ wǔ yuè shān zhī míng
此五岳 山之名
   
gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì
古九州 今改制
   
chēng xíng shěng sān shí wǔ
称行省 三十五
   
yuē shì nóng yuē gōng shāng
曰士农 曰工商
   
cǐ sì mín guó zhī liáng
此四民 国之良
   
yuē rén yì lǐ zhì xìn
曰仁义 礼智信
   
cǐ wǔ cháng bù róng wěn
此五常 不容紊
   
dì suǒ shēng yǒu cǎo mù
地所生 有草木
   
cǐ zhí wù biàn shuǐ lù
此植物 遍水陆
   
yǒu chóng yú yǒu niǎo shòu
有虫鱼 有鸟兽
   
cǐ dòng wù néng fēi zǒu
此动物 能飞走
   
dào liáng shū mài shǔ jì
稻梁菽 麦黍稷
   
cǐ liù gǔ rén suǒ shí
此六谷 人所食
   
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ
马牛羊 鸡犬豕
   
cǐ liù chù rén suǒ sì
此六畜 人所饲
   
yuē xǐ nù yuē āi jù
曰喜怒 曰哀惧
   
ài wù yù qī qíng jù
爱恶欲 七情俱
   
qīng chì huáng jí hēi bái
青赤黄 及黑白
   
cǐ wǔ sè mù suǒ shí
此五色 目所识
   
suān kǔ gān jí xīn xián
酸苦甘 及辛咸
   
cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán
此五味 口所含
   
shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ
膻焦香 及腥朽
   
cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù
此五臭 鼻所嗅
   
páo tǔ gé mù shí jīn
匏土革 木石金
   
yǔ sī zhú nǎi bā yīn
与丝竹 乃八音
   
yuē píng shǎng yuē qù rù
曰平上 曰去入
   
cǐ sì shēng yí tiáo xié
此四声 宜调协
   
gāo zēng zǔ fù ér shēn
高曾祖 父而身
   
shēn ér zǐ zǐ ér sūn
身而子 子而孙
   
zì zǐ sūn zhì xuán zēng
自子孙 至玄曾
   
nǎi jiǔ zú rén zhī lún
乃九族 人之伦
   
fù zǐ ēn fū fù cóng
父子恩 夫妇从
   
xiōng zé yǒu dì zé gōng
兄则友 弟则恭
   
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng
长幼序 友与朋
   
jūn zé jìng chén zé zhōng
君则敬 臣则忠
   
cǐ shí yì rén suǒ tóng
此十义 人所同
   
ng shī xù wù wéi bèi
当师叙 勿违背
   
zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng
斩齐衰 大小功
   
zhì sī má wǔ fù zhōng
至缌麻 五服终
   
lǐ yuè shè yù shū shù
礼乐射 御书数
   
gǔ liù yì jīn bù jù
古六艺 今不具
   
wéi shū xué rén gòng zūn
惟书学 人共遵
   
jì shí zì jiǎng shuō wén
既识字 讲说文
   
yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn
有古文 大小篆
   
lì cǎo jì bù kě luàn
隶草继 不可乱
   
ruò guǎng xué jù qí fán
若广学 惧其繁
   
dàn lüè shuō néng zhī yuán
但略说 能知原
   
fán xùn méng xū jiǎng jiū
凡训蒙 须讲究
   
xiáng xùn gǔ míng jù dòu
详训诂 明句读
   
wéi xué zhě bì yǒu chū
为学者 必有初
   
xiǎo xué zhōng zhì sì shū
小学终 至四书
   
lún yǔ zhě èr shí piān
论语者 二十篇
   
qún dì zǐ jì shàn yán
群弟子 记善言
   
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ
孟子者 七篇止
   
jiǎng dào dé shuō rén yì
讲道德 说仁义
   
zuò zhōng yōng nǎi kǒng jí
作中庸 乃孔伋
   
zhōng bù piān yōng bù yì
中不偏 庸不易
   
zuò dà xué nǎi zēng zǐ
作大学 乃曾子
   
zì xiū qí zhì píng zhì
自修齐 至平治
   
zhōng shū shú xiào jīng tōng
中书熟 孝经通
   
rú liù jīng shǐ kě dú
如六经 始可读
   
shī shū yì lǐ chūn qiū
诗书易 礼春秋
   
hào liù jīng dāng jiǎng qiú
号六经 当讲求
   
yǒu lián shān yǒu guī cáng
有连山 有归藏
   
yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有周易 三易详
   
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào
有典谟 有训诰
   
yǒu shì mìng shū zhī ào
有誓命 书之奥
   
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ
我周公 作周礼
   
zhù liù guān cún zhì tǐ
著六官 存治体
   
dà xiǎo dài zhù lǐ jì
大小戴 注礼记
   
shù shèng yán lǐ yuè bèi
述圣言 礼乐备
   
yǒu guó fēng yǒu yǎ sòng
有国风 有雅颂
   
hào sì shī dāng fěng yǒng
号四诗 当讽咏
   
shī jì wáng chūn qiū zuò
诗既亡 春秋作
   
yù bāo biǎn bié shàn è
寓褒贬 别善恶
   
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng
三传者 有公羊
   
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
有左氏 有谷梁
   
ěr yǎ zhě shàn biàn yán
尔雅者 善辨言
   
qiú jīng xùn cǐ mò xiān
求经训 此莫先
   
gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn
古圣著 先贤传
   
zhù shū bèi shí sān jīng
注疏备 十三经
   
zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ
左传外 有国语
   
hé qún jīng shù shí wǔ
合群经 数十五
   
jīng jì míng fāng dú zǐ
经既明 方读子
   
cuō qí yào jì qí shì
撮其要 记其事
   
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng
五子者 有荀扬
   
wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
文中子 及老庄
   
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ
经子通 读诸史
   
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
考世系 知终始
   
zì xī nóng zhì huáng dì
自羲农 至黄帝
   
hào sān huáng zài shàng shì
号三皇 在上世
   
táng yǒu yú hào èr dì
唐有虞 号二帝
   
xiāng yī xùn chēng shèng shì
相揖逊 称盛世
   
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng
夏有禹 商有汤
   
zhōu wén wǔ chēng sān wáng
周文武 称三王
   
xià chuán zǐ jiā tiān xià
夏传子 家天下
   
sì bǎi zǎi qiān xià shè
四百载 迁夏社
   
tāng fá xià guó hào shāng
汤伐夏 国号商
   
liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
六百载 至纣亡
   
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu
周武王 始诛纣
   
bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
八百载 最长久
   
zhōu gòng hé shǐ jì nián
周共和 始纪年
   
lì xuān yōu suì dōng qiān
历宣幽 遂东迁
   
zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì
周道衰 王纲坠
   
chěng gān gē shàng yóu shuì
逞干戈 尚游说
   
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó
始春秋 终战国
   
wǔ bà qiáng qī xióng chū
五霸强 七雄出
   
yíng qín shì shǐ jiān bìng
嬴秦氏 始兼并
   
chuán èr shì chǔ hàn zhēng
传二世 楚汉争
   
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn
高祖兴 汉业建
   
zhì xiào píng wáng mǎng cuàn
至孝平 王莽篡
   
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn
光武兴 为东汉
   
sì bǎi nián zhōng yú xiàn
四百年 终于献
   
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng
魏蜀吴 争汉鼎
   
hào sān guó qì liǎng jìn
号三国 迄两晋
   
sòng qí jì liáng chén chéng
宋齐继 梁陈承
   
wéi nán cháo dū jīn líng
为南朝 都金陵
   
běi yuán wèi fēn dōng xī
北元魏 分东西
   
yǔ wén zhōu xīng gāo qí
宇文周 兴高齐
   
dài zhì suí yī tǔ yǔ
迨至隋 一土宇
   
bù zài chuán shī tǒng xù
不再传 失统绪
   
táng gāo zǔ qǐ yì shī
唐高祖 起义师
   
chú suí luàn chuàng guó jī
除隋乱 创国基
   
èr shí chuán sān bǎi zǎi
二十传 三百载
   
liáng miè zhī guó nǎi gǎi
梁灭之 国乃改
   
liáng táng jìn jí hàn zhōu
梁唐晋 及汉周
   
chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
称五代 皆有由
   
zhào sòng xīng shòu zhōu shàn
赵宋兴 受周禅
   
shí bā chuán nán běi hùn
十八传 南北混
   
liáo yǔ jīn jiē chēng dì
辽与金 皆称帝
   
yuán miè jīn jué sòng shì
元灭金 绝宋世
   
yú tú guǎng chāo qián dài
舆图广 超前代
   
jiǔ shí nián guó zuò fèi
九十年 国祚废
   
dài chéng zǔ qiān yān jīng
迨成祖 迁燕京
   
shí liù shì zhì chóng zhēn
十六世 至崇祯
   
quán yān sì kòu rú lín
权阉肆 寇如林
   
lǐ chuǎng chū shén qì fén
李闯出 神器焚
   
qīng shì zǔ yīng jǐng mìng
清世祖 膺景命
   
jìng sì fāng kè dà dìng
靖四方 克大定
   
yóu kāng yōng lì qián jiā
由康雍 历乾嘉
   
mín ān fù zhì jì kuā
民安富 治绩夸
   
dào xián jiān biàn luàn qǐ
道咸间 变乱起
   
shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ
始英法 扰都鄙
   
tóng guāng hòu xuān tǒng ruò
同光后 宣统弱
   
chuán jiǔ dì mǎn qīng mò
传九帝 满清殁
   
gé mìng xīng fèi dì zhì
革命兴 废帝制
   
lì xiàn fǎ jiàn mín guó
立宪法 建民国
   
gǔ jīn shǐ quán zài zī
古今史 全在兹
   
zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi
载治乱 知兴衰
   
shǐ suī fán dú yǒu cì
史虽繁 读有次
   
shǐ jì yī hàn shū èr
史记一 汉书二
   
hòu hàn sān guó zhì sì
后汉三 国志四
   
jiān zhèng jīng cān tōng jiàn
兼证经 参通鉴
   
dú shǐ zhě kǎo shí lù
读史者 考实录
   
tōng gǔ jīn ruò qīn mù
通古今 若亲目
   
kǒu ér sòng xīn ér wéi
口而诵 心而惟
   
zhāo yú sī xī yú sī
朝于斯 夕于斯
   
xī zhòng ní shī xiàng tuó
昔仲尼 师项橐
   
gǔ shèng xián shàng qín xué
古圣贤 尚勤学
   
zhào zhōng lìng dú lǔ lùn
赵中令 读鲁论
   
bǐ jì shì xué qiě qín
彼既仕 学且勤
   
pī pú biān xuē zhú jiǎn
披蒲编 削竹简
   
bǐ wú shū qiě zhī miǎn
彼无书 且知勉
   
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ
头悬梁 锥刺股
   
bǐ bù jiào zì qín kǔ
彼不教 自勤苦
   
rú náng yíng rú yìng xuě
如囊萤 如映雪
   
jiā suī pín xué bù chuò
家虽贫 学不辍
   
rú fù xīn rú guà jiǎo
如负薪 如挂角
   
shēn suī láo yóu kǔ zhuó
身虽劳 犹苦卓
   
sū lǎo quán èr shí qī
苏老泉 二十七
   
shǐ fā fèn dú shū jí
始发愤 读书籍
   
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí
彼既老 犹悔迟
   
ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
尔小生 宜早思
   
ruò liáng hào bā shí èr
若梁灏 八十二
   
duì dà tíng kuí duō shì
对大廷 魁多士
   
bǐ jì chéng zhòng chēng yì
彼既成 众称异
   
ěr xiǎo shēng yí lì zhì
尔小生 宜立志
   
yíng bā suì néng yǒng shī
莹八岁 能咏诗
   
mì qī suì néng fù qí
泌七岁 能赋棋
   
bǐ yǐng wù rén chēng qí
彼颖悟 人称奇
   
ěr yòu xué dāng xiào zhī
尔幼学 当效之
   
cài wén jī néng biàn qín
蔡文姬 能辩琴
   
xiè dào yùn néng yǒng yín
谢道韫 能咏吟
   
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn
彼女子 且聪敏
   
ěr nán zǐ dāng zì jǐng
尔男子 当自警
   
táng liú yàn fāng qī suì
唐刘晏 方七岁
   
jǔ shén tóng zuò zhèng zì
举神童 作正字
   
bǐ suī yòu shēn yǐ shì
彼虽幼 身已仕
   
yǒu wéi zhě yì ruò shì
有为者 亦若是
   
quǎn shǒu yè jī sī chén
犬守夜 鸡司晨
   
gǒu bù xué hé wéi rén
苟不学 曷为人
   
cán tǔ sī fēng niàng mì
蚕吐丝 蜂酿蜜
   
rén bù xué bù rú wù
人不学 不如物
   
yòu xí yè zhuàng zhì shēn
幼习业 壮致身
   
shàng kuāng guó xià lì mín
上匡国 下利民
   
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ
扬名声 显父母
   
guāng yú qián yù yú hòu
光于前 裕于后
   
rén yí zǐ jīn mǎn yíng
人遗子 金满赢
   
wǒ jiào zǐ wéi yī jīng
我教子 唯一经
   
qín yǒu gōng xì wú yì
勤有功 戏无益
   
jiè zhī zāi yí miǎn lì
戒之哉 宜勉力